Metro
Artikel i Metro, 27 okt 98.

ENKLA KNEP FÖR BÄTTRE MINNE När båda hjärnhalvorna aktiveras blir studierna effektivare

Man kan lära sig mycket genom att plugga mindre. Hemligheten är att skapa sig översikt och att använda båda hjärnhalvorna, enligt Mats Eneroth, som föreläser om studieteknik.

Studiebegåvning är inte medfödd, utan något som alla kan lära sig med hjälp av rätt metoder, säger Mats Eneroth. Han menar att lärare allt för ofta glömmer att lära studenterna hur de på bästa sätt ska tillgodogöra sig kunskaperna. Nu börjar dock kunskapen om studieteknik sprida sig. TCO håller i en föreläsningsserie och Svenska Studieteknikförlaget arrangerar föreläsningar för tusentals elever varje år. Om man bara lär sig några enkla inlärningstekniker så kan man minska studietiden och lära sig mer. Det mesta handlar om att använda hela hjärnan. Vänster hjärnhalva är den logiska och analytiska delen medan höger hjärnhalva tar hand om bilder, form och fantasi.
     För det mesta när man studerar använder man nästan bara den vänstra hjämhalvan, men inlärningen blir mycket effektivare om även den högra blir delaktig.

Här är några tips för effektivare studier:

Planera

När man ska läsa in ett material gäller det att först skapa sig en överblick och att prioritera vad man måste lära sig. Det är bättre att kunna det viktiga ordentligt än att kunna allt halvdant.

Läsa

Det går att lära sig läsa snabbare. För att hitta en bra läsrytm gäller det att fä ögat att fixeras så få gånger som möjligt på varje stycke. Genom att fixera grupper av ord i stället för enstaka ord blir man snabbare. Det gäller också att få blicken att hela tiden gå framåt och inte göra tillbakahopp, hjärnan lägger ändå till det man missat. Enligt Mats Eneroth behövs bara en timme för att lära sig tekniken, men sedan behövs runt 20 timmars träning för att verkligen få upp läshastigheten.

Minnas

Associering är ett bra sätt att minnas det man hört eller läst. Genom visualisering, det vill säga att tänka i bilder, aktiverar man höger hjärnhalva och minns bättre. Om man till exempel ska minnas det franska ordet lac, som betyder sjö, kan man visualisera att man lackar en hel sjö för att kunna gå på den.
     Ramsor och rim är också bra att använda liksom att bilda ett ord av begynnelsebokstäverna på de saker man ska komma.
     Repetition är något av det viktigaste för minnet. Efter 24 timmar har 8o procent av det man lärt sig under 40 minuter fallit i glömska. Det gäller alltså att repetera inom ett dygn. Det behövs 4-5 repetitioner innan det man läst lagras i långtidsrninnet.

Anteckna

Anteckningar är ofta för omfattande och hjälper inte inlärningen. Med hjälp av tankekartor (mindmaps), där man utifrån föreläsningens kärna drar linjer, skriver nyckelord och tecknar bilder, blir anteckningarna mer värdefulla. Tankekartor ger överskådliga anteckningar och ger hjärnan möjligheter att associera friare. Tankekartor kan även användas för att strukturera upp texter man ska lära sig.

 

Källa: "Studieteknikhandboken", av Mattias Kellquist och Rose-Marie Lundin.
Förlag: Svenska Studieteknikförlaget.